ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

ေစးကုိးရွ ကုမၸဏီ လိမိတက္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ ခ်ိဘစီရင္ စုရွိတစ္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီျဖစ္သည္ ...

ေအာင္ျမင္မႈ(အတြင္းခန္း ေၾကာ္ျငာ)

စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားအတြက္လည္း အတြင္း ခန္းေၾကာ္ျငာမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ ...

တည္ေနရာ ေျမပုံ

ေစကုိးရွ ကုမၸဏီလိမိတက္သည္ ယခ်ိေယာ့ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ခ်ိ ဘစီရင္စု၊ ဂ်ပန္တြင္တည္ရွိၿပီး၊ ႂကြေရာက္ရန္လြယ္ကူ...

ႏႈတ္ခြန္းဆက္သျခင္း

ကုမၸဏီကုိ ၁၉၇၀ တင္ တည္ေထာင္ခဲေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာအဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြရွိပါတယ္...

ေအာင္ျမင္မႈ(အျပင္ဖက္ ေၾကာ္ျငာ)

အျပင္ဖက္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားမ်ားစြာကုိ
ေရးဆြဲ၊ ျပဳလုပ္ေပး ခဲ့ပါသည္...

ႏုိင္ငံရပ္ျခား လုပ္ငန္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ငန္းသည္ ဂ်ပန္ ေစ်းကြက္ အတြက္သာမကပဲ ကမၻာ့ ေစ်းကြက္အတြက္ပါ...

ေအာင္ျမင္မႈ(LED ဆက္စပ္)

ေနာက္ဆုံးေပၚ LED နည္းပညာကုိလည္း ဓာတ္အားသုံး သက္သာေစရန္ အသုံးျပဳပါသည္ ...

ေအာင္ျမင္မႈ(အျခား)

ထုိ႔အျပင္၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္
ေပးပါသည္။ ဥပမာ။   ။ဘပ္စ္...

ဆက္သြယ္ရန္

ထင္ျမင္ခ်က္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ကုန္က်စ ရိတ္တြက္္ျခင္း တုိ႔အတြက္လြပ္လပ္စြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္...
COPYRIGHT © 2010-2013 Seikosha Co., Ltd. | All rights reserved.
1075-5 Yoshihashi,Yachiyo-shi,Chiba,Japan 276-0047    Tel: +81-47-4503394    Fax: +81-47-4593928    URL: http://www.seikoosha.com/
Web Design : Sky Bridge (Myanmar rent a car Myanmar Real Estate Language Exchange )